Elkezdődnek a temesvári Szent György székesegyház felújítási munkálatai

Temesvár, székesegyház
Temesvár, székesegyház

A temesvári műemlékek jegyzé­kében A-kategóriás, és a TM-II-m-A-06176 szám alatt szereplő Szent György székesegyház átfogó felújítási munkálatai január 28-án, hétfőn kez­dődnek. Az épület külső és belső ta­ta­ro­zására és rehabilitációjára a 2014-2020-as Regionális Operatív Program keretében kerül sor.

A Te­mes­vári Római Katolikus Püspökség projektjének címe: A temesvári római katolikus székesegyház épületének és környékének külső és belső tatarozási, konzerválási és felújítási munkálatai, a belföldi és nemzetközi turisztikai kör­forgásba való bekapcsolás céljá­ból.

A tervezett felújítási munkálatok a következőkre terjednek ki:
– falfestmények, márványstuk­kók, stukkók, fa díszek és elemek, szí­nes üvegablakok, festmények;
– fűtőtestek, villamos hálózat, sza­niter helyiségek;
– a kő és vas elemek restaurálása
– tetőszerkezet;
– a székesegyház kriptája;
– homlokzati festés;
– a templomkert és zöldövezet;
– mozgássérültek számára aka­dály­mentes rámpa kialakítása.
A munkálatok összértéke 16.460.849 lej (ÁFA nélkül), amelyből az önrész 342.139,19 lej, az át­adási határidő 2020. július 1.
A felújítási munkálatok ünnepélyes megnyitóját január 23-án, szer­dán 11 órakor tartották a Szent György székesegyházban. Az esemé­nyen Excellenciás Pál József Csaba megyés püspök szívélyesen üdvözölte a meghívottakat: Dr. Nicolae Robu temesvári polgármestert, Sorin Maxim vezérigazgatót, a Nyugati Ré­gió Fejlesztési Ügynökség (ADR Vest) vezetőjét, Andrei Lucaci me­ne­dzsert, a Temes megyei Tanács kép­viselőjét és Adrian Alin Mirescu re­­ferenst, aki a prefektúra részéről ér­kezett. A rendezvényen részt vett Excellenciás Roos Márton ny. püspök, Msgr. Dirschl Johann általános hely­nök és Excellenciás Ralf Kraut­krä­mer, Németország temesvári konzulja.

Bevezetőjében Excellenciás Pál József Csaba főpásztor megemlítette, hogy a dóm felújítására vonatkozó projektet Excellenciás Roos Márton megyés püspök és az ADR Vest ve­zér­igazgatója 2017. tavaszán írta alá. – Az egyházmegye körülbelül 250 temp­loma közül a püspöki székesegyház a legjelentősebb, amely nem csu­pán vallási, hanem kulturális szem­- pontból is kiemelkedő, hiszen számos koncertet, kiállítást szerveznek itt, és sok turista felkeresi – fogalmazott a Főpásztor.
Sorin Maxim, az ADR Vest ve­zér­igazgatója elmondotta: nagyon komp­lex projektről van szó, amelynek meg­valósítása nagy odafigyelést és sokrétű szervezést igényel. Ugyan­akkor kiemelte a jó együttműködést, amely a két intézmény eddigi vi­szonyát jellemezte.

Dr. Nicolae Robu polgármester szerint a temesvári székesegyház a vá­ros egyik legkiemelkedőbb turisztikai nevezetessége, történelmi, vallási és ökumenikus szempontból egyaránt rangos épület,

ugyanakkor felajánlotta a Polgármesteri Hivatal támogatását arra az esetre, ha az adott feladat vagy felmerülő probléma nem oldható meg az uniós pályázat keretében.
Andrei Lucaci menedzser és Adrian Alin Mirescu referens ugyan­csak a projekt fontosságát emelte ki.

Ft. Nikola Laus püspöki iroda­igaz­gató, a Temesvári Püspökség ré­szé­ről kinevezett projektfelelős új­ság­írói kérdésre elmondotta: a székesegyház felépítése óta nem esett át alapos felújításon. Kisebb-nagyobb tataro­zást végeztek rajta, de átfogó rehabili­tációt eddig nem. Hozzáfűzte továbbá, hogy mivel az elkövetkező hónapokban a Szent György székesegyház nem látogatható, a belvárosi Szent Katalin-templom miserendje igazodni fog a dóm miserendjéhez, így a hívek ott, illetve a város többi római katolikus templomában vehetnek részt szentmisén.
Az eseményt alkalomhoz illő or­go­namuzsika foglalta keretbe Bajkai-Fábián Róbert orgonista közremű­ködésével.
Az ünnepélyes megnyitó Excellenciás Pál József Csaba főpásztor imájával és áldásával ért véget.

Forrás: Temesvári Új Szó