Erdélyi újságírók riporttábora Temesváron (júl. 8-10)

Ma kezdődik Temesváron a MÚRE újságírói riporttábora. A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete 2016. július 8-10. közötti Temesváron szervezett idei riporttáborának célja az oknyomozó, tényfeltáró újságírás, a szociográfiai riport eszközeivel felfedni és rögzíteni ezúttal a nagyvárosi szórvány állapotát, történéseit. Az előzetes tájékoztató szerint a feltáró munka eredményeként MÚRE riportkötetet jelentet meg.

A riporttábor alkalmával Temesvárra érkeznek a romániai magyar újságírók mellett a szakma vajdasági képviselői is.

A riporttábor résztvevői a mellékelt műsor szerint szombaton és vasárnap dokumentálódnak városunkban, interjúkat készítenek temesvári személyiségekkel, polgártársainkkal beszélgetnek, akiket ezúton arra kérünk, hogy fogadják szeretettel vendégeinket, és válaszoljanak készséggel kérdéseikre. A riporttábor céljáról és történetének áttekintéséről RÁCZ ÉVA, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének elnöke nyilatkozott lapunknak.

26 újságíró – közöttük 3 kolozsvári diák – vesz részt július 8–10. között az idei MÚRE-ri­port­tá­bor­ban Temesváron. A ta­lálkozóra szervezetünk bár­mely tagja jelent­kez­hetett, és örömünkre szol­gál, hogy egyesek a tá­bo­ra­inkba már rendszere­sen visszatérnek az utóbbi években.
A riporttáborok célja minden esetben az, hogy „pillanatfelvételt” készít­sünk: nem rajzolunk tel­jes képet, csak egy rész­le­tét tudjuk megragadni an­nak, ami az adott közös­ség­ben épp akkor törté­nik, amikor ott járunk. A hasonló rendezvények ha­gyománya a kilencvenes évekre nyúlik vissza: ak­kor indult el az Erdély fel­fedezése című kötetso­ro­zat, amelyben rendre megjelentek Brassó kör­nyé­ki, Nyárád menti, er­dő­­vi­déki és gyimesi ripor­tok.

Aztán a sorozat meg­szakadt. 2013-ban kezd­tük újra a táborszer­ve­zést, változó pályázati for­rásokból.

Idén támo­ga­tónk az Etnikumözi Kap­csoltok Hivatala, va­la­mint a Bethlen Gábor Alap.Az elmúlt két évben a közigazgatásilag Szilágy megyéhez, de néprajzi-tör­ténelmi hagyományok szerint Kalotaszeghez tar­tozó Farnason és Zso­bokon, illetve a Besz­ter­ce-Naszód megyei szór­vány­ban, Óradnán és Bor­bereken rendeztünk ri­porttáborokat. Most a nagyvárosi szórványban próbálunk szerencsét. A tábor részét képezi az is, hogy a fiatalokat bevetjük terepgyakorlatra: a Ba­bes-Bolyai Tudo­mány­egye­tem újságíró szakos diákjai – szerkesztőség és szakterület híján – do­ku­mentálják a tábor törté­né­seit, és mindenféle mun­kában (írásban és fo­tóban is) kipróbálják majd magukat. A többiek, a már gyakorlott, ta­pasz­talt újságírók 6 megyéből érkeznek, 11 szerkesz­tő­ség képviseletében: lesz közöttük rádiós, valamint a nyomtatott és az inter­ne­tes sajtó képviselői Ko­vászna, Hargita, Brassó, Kolozs, Maros és Bihar megyéből.

Mindenki ma­ga választ (vagy már vá­lasztott) témát, amelyet a helyszínen rendelkezésre álló két nap alatt feldol­gozhat, riportban megír­hat. Az anyagokból köte­tet szándékozunk kiadni, a Communitas Alapítvány támogatásával.

Szakmai kerekasztal-beszélgetéssel kezdünk pénteken, a helyi magyar sajtót szeretnénk megis­merni kicsit jobban, az itt dolgozó kollégák által, ezért őket is meghívtuk az „alaptáborba” – ahol a szállásunk lesz. Eljönnek még hozzánk a helyi ma­gyar oktatás képviselői – Halász Ferenc főtanfel­ügyelő-helyettes és a lí­ce­umok képviselői –, és sze­retnénk beszélgetni a ma­gyarság érdekeit a köz­igaz­gatásban képvise­lők­kel – itt Marossy Zoltán volt alprefektusra és Te­mesvár nemrégiben meg­választott alpol­gár­mes­te­rére, Farkas Imrére gon­do­lok. Ez utóbbi az az eset, amely igazolja: egy évvel ezelőtt is teljesen más lett volna a helyzet, most viszont ezt is meg kell örökítenünk.

A táborszervezésben első buzdítónk egyébként a kíváncsiság volt. Aztán a helyi újságíró kollégák – és itt kiemelném területi képviselőnk, Bartha Csaba munkáját – ren­geteg témát, sok-sok ma­gyar személyiséget java­sol­tak, akiket megkeres­he­tünk. Az eltelt héten már folyt a témákhoz szük­séges interjúk szerve­zése… Nem árulom el elő­re, hogy miről írunk, de azt megígérem, hogy a ri­portkötettel visszatérünk, s a temesvári magya­rok­nak is bemutatjuk.

A temesvári riporttábor programja
Helyszín: Casa Politehnicii 2., M. Eminescu u. 11.

Július 8., péntek

13 óráig a résztvevők érkezése; regisztráció, szállások elfoglalása a hotelben;
14-15.00 óra között ebéd;
15.00 órakor tábornyitás, prog­ram­is­mertető;
15.30 órától Temesvári mé­dia­kerek­asz­tal. Vendégeink: Te­mes­­vári Rádió: Bartha Csaba, Lehőcz László; HETI ÚJ SZÓ: Graur János, Makkai Zoltán; Nyu­gati Jelen: Pataki Zoltán;
18.30 órakor Vendégünk: Szekernyés János helytörténész, újságíró;
Alternatív program:
19.00 óra a Temes megyei „fa­kul­tatív magyarosok” táborzárása a Ger­hardinumban (a gyerekek 30 perces műsora);
20.00 órától vacsora.

Július 9., szombat

Reggeli a szállóban;
Terepmunka;
10.00 órakor Magyar oktatás Temes­váron. Vendégeink: Halász Ferenc főtanfelügyelő-helyettes; Erdei Ildikó igazgató, Bartók Béla El­mé­leti Líceum; Jakab Ilona igazgató, Gerhardinum; Marossy Zoltán, a fakultatív magyar oktatás ötlet­gaz­dája.

Alternatív program:
Városnéző séta, kalauz: Szekernyés János helytörténész;
12-18.00 óra között Terep­munka;
19.00 vacsora és borkóstoló a hotelben a RoVinHud jóvoltából.
Alternatív program:
Buli a Dance Stage-ben.

Július 10., vasárnap

Reggeli a szállóban;
Terepmunka;
10.00 Vendégünk: Bodó Barna, a Szórvány Alapítvány elnöke;
13-14.00 óra között ebéd, utá­na: táborzárás, hazautazás.