Jelentős könyvadomány a bánsági és Fehér megyei szórványnak

A múlt héten Rácz Éva rádiós szer­kesztő, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE) elnöke és Kovács Péter, a Kolozsvári Rádió Magyar Szerkesztőségének koordinátora jelentős mennyiségű könyvadomány kíséretében érkezett Temesvárra, a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum könyvtára számára.

Temesvár, székesegyház
Temesvár, székesegyház

A széleskörű helyi összefogás eredménye a könyvgyűjtés, amely a januárban leégett kommandói (Kovászna megye) Horn Dávid Általános Iskola könyvtárának újralétesítése érdekében indult a Kárpát-medencében. Töb­bek között a Kolozs­vári Rádió Magyar Szer­kesztő­sége, a Sza­badság napilap szerkesztő­sége a Dónáth 160 Egyesület, a Minerva mű­ve­lődési egyesület, illetve más civil szerve­ze­tek fogtak össze a könyvgyűjtés meg­szer­vezésére és az adományok eljuttatása érdekében. Társultak az akcióhoz például a temesvári kollégáink, a Marosvásárhelyi Rádió és a Látó folyóirat szerkesz­tő­sége és más székelyföldi intézmények is.

Felhívásunkra a vártnál jó­val több, és nem csak iskolásoknak szóló könyv gyűlt össze –

ismertette Rácz Éva kollégánk –, sőt, nagyon sokan egész könyvtárakat ajánlottak fel, azzal a magyarázattal, hogy jó­maguk már nem olvasnak, a gyermekek, unokák vagy nem ismerik már a magyar nyelvet, vagy a világ másik szög­letében élnek, ezért jó szív­vel ajánlották fel a sokszor többezres könyv­tá­rukat, olyan helyre ahol még hasznát veszik a köny­vek­nek.

Végül is a kolozsvári kezdemé­nyezők úgy döntöttek, hogy nem csak a leégett kommandói iskolakönyvtárnak, hanem másho­vá is juttatnak a Kolozsváron begyűlt könyvekből,

így kerültek magyar nyelvű könyvek a Ma­gyar­lapádon nemrég megnyílt szórványis­ko­lába, a nagyanyedi Bethlen Gábor Kollé­giumba,

ahol nagyon sok, tönkreolvasott kötet cse­ré­jére nyílt lehetőség a könyvado­mánynak köszönhetően.

[perfectpullquote align=”left” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]A könyvgyűjtés eredetileg a januárban leégett kommandói iskola könyvtárának újralétesítése érdekében indult. Mivel rengeteg könyv gyűlt össze, ezek egy részét a szórványba vitték.[/perfectpullquote]

Nagyenyedre már nem csak a kis­iskolásoknak szóló könyveket vihettünk. Zsobokra, ahol gyermekotthon, kollégium mű­ködik szintén inkább a kicsiknek szóló kiadványok közül válogattunk, illetve egy szállít­mányt a kommandói iskolába vittünk el.

A temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teo­lógiai Líceumba minden kor­osztálynak szóló magyar nyelvű köny­veket hoztunk,

mivel elő­ze­tesen tudomást szereztünk arról, hogy az iskolakönyvtárban szükség van ezekre a kö­tetekre.

A továbbiakban az iskola által biztosított járművel további köteteket fogunk Temes­várra juttatni. Elmondhatom, hogy érde­kes élmény volt a könyvgyűjtés nekünk szervezőknek is. Többnyire magánembe­rek hoztak be köny­ve­ket, volt, aki a Gulliver utazásait hozta, és elmondta, hogy abban reménykedik, hogy Swift történe­tei­nek az olvasása legalább olyan él­ményt biztosít egy gyermeknek, mint amilyen sze­retettel emlékezik a kötethez kapcsolódó gyer­mekkori élményeire jómaga. Volt, aki frissen vásárolt két vadonatúj kötettel jött, azért mert úgy érezte, hogy hozzá kell járuljon maga is a közös könytár újra­létesítéshez.

Másvalaki tizenegy zsák könyvet rakott le a gyűjtőhelyen.

Jelentős mennyiségű könyvadomány érkezett a Sza­mos­újvári Szórványközponttól, illetve a nagyváradi Holnap Kulturális Egye­­sülettől,

az évek alatt kiadott minden gyer­mekkönyvükből juttattak, és így ke­rül­tek ezekből a könyvekből ide, a katolikus líceumba is. A könyvgyűjtési ak­ció­hoz sok érdekes történet is fűződik, ezúttal az Olvasókkal is megosztok néhányat. Kollégám nemrég járt Magyarlapádon, és örömmel újságolta, hogy

a helybéliek listát állítottak össze, milyen sorrendben olvassák az iskolakönyvtárba juttatott könyveket,

a falubeliek rendszeresen bejárnak a szórványiskola könyvtárába könyvet kölcsö­nözni!

Nagy valószí­nű­séggel egy újabban felajánlott könyadomány, egy könyv­tárnyi magyar nyelvű könyvet fogunk eljuttatni a Fehér megyei szórvány­magyar közösségnek.

Szintén Magyarla­pád­hoz kapcsolódik egy másik történet, amelynek a főszereplői a mezőgazdasággal foglalkozó falubeliek. Előzménye a dolognak az, hogy az iskolakönyvtárnak szánt könyvek kiválogatása során számos mezőgazdasággal kapcsolatos kötetet is találtunk. Úgy gondoltuk, hogy ott Ma­gyarlapádon az ottani gazdálkodóknak adjuk át, remélve, hogy érdekelni fogja őket. Nemcsak, hogy érdekelte, hanem amint azt kollégám újságolta, tankertet alakítottak ki a könyvekben foglaltak alapján! Másik érdekes történet egy, a hetvenes években kiadott vaskos orvosi kötethez kötődik: amikor belelapoztunk az első néhány oldal után, a könyv testében ki­alakított, nagyon ügyesen elfedett rejtekhelyet találtunk. Nos, innen minimális fantáziával bármilyen történet elképzelhető.”

Az adományozókkal és a könyveket ös­szegyűjtőkkel együtt abban remény­ke­dünk, hogy a kolozsvári könyvek Temes­váron sok-sok gyermek és fiatal olvasó életét szépíti meg.

– Makkai Zoltán beszámolója a Heti Új Szóban –