Július 1-jén zárult a temesvári óvodás anyanyelvi bejárótábor

Június 27 – július 1. kö­zött került sor az Óvo­dás anyanyelvi bejárótá­borra a temesvári Bartók Óvo­dá­ban. A táborban 23 gyer­mek vett részt a te­mesvári 2-es Napköziből, a temesvári 26-os Nap­köziből és a Bartók Óvoda két cso­port­jából.
A gyermekdalok, a mon­dókák, a ritmus­gya­kor­­latok, a magyar nép­me­sék olvasása és meg­né­zé­se, és a kommunikációs gyakorlatok az anyanyelven való szép, kifejező, hangsúlyos beszédet gyakoroltatták és fejlesztették.


A hét elején népi gyer­mekjátékfűzést és né­pi gyerekdalokat tanul­tunk, amit a hét végére ön­állóan előadtak a kis óvodások. Interdisz­cipli­náris foglal­ko­zások foly­tak a tábor so­rán: mo­del­lezés minták alapján (mi­mika, nyári gyü­mölcsök, fák), mondó­ká­zás, térbeli tájékozódás, szá­molás, testséma kiala­kítása babzsákkal, színfel­is­­merés, párosítás, kom­bi­na­torika, összehasonlítás méret sze­rint, válogatás, hal­­­mazalkotás, vizuális ész­­lelés és párosítás nyári gyümölcsökkel és zöldségekkel, vízi és szárazföldi állatokkal, évsza­kok­kal.
Kézműves műhelyek egészítették ki az inter­diszciplináris foglal­kozá­sokat, amelyeken zselé­szappant, léggömböt, eser­nyőt, fagyit készíttettünk különböző technikákkal és anyagokból.
Naponta kiállítás ké­szült a munkákból, amit a szülők nagyra értékeltek. A foglalkozások több gyer­­mek számára új­don­ságot jelentettek, örömmel kapcsolódtak be a tevékenységekbe.

A programot a Com­munitas Alapítvány, az RMDSZ és a Bartók Béla Elméleti Líceum támogatta.
Szabó Angéla és Molnár Kármen óvodapedagógusok

Forrás: hetiujszo.ro