Máriaradna, a megtartó és összefogó zarándokhely

mariaradna-katolikus-zarandoklat

A máriaradnai bazilikához október 8-án, a Magyarok Nagy­asszonya ünnepén az egyházmegyei zarándoklat csupán öt­éves, mégis a résztvevők magas száma miatt, már hagyományosnak tekinthető.

Közel hatszáz Mária-tisztelő hívő kelt útra, hogy részt vegyen a közös szentmi­sén és ha ereje engedte, végigjárja a kegy­temp­lom mö­götti dombon lévő keresztutat.

Az egymást követő kereszt­alják templomi zászlóin legtöbb­ször a Szűzanya képmása és né­hány sor fohász mellett az illető plébánia neve is olvasható volt. Tiszaföldvár, Bé­késcsaba, Maj­láth­falva, Magyarpécska, Óte­lek, Földeák, Magyarbánhegyes, Te­mes­vár, Gyomaendrőd, Csanád­apá­ca, Szatmárné­me­ti, Nagy­vá­rad, Újkígyós.

Roos Márton me­gyés püspök meghívására az ün­nepi szentmisét Excel­len­ciás Böcskei László nagyváradi fő­pász­tor ce­lebrálta. Jelen volt Excellenciás Wilhelm Krautwaschl grazi me­gyés püspök, a temesvári szé­kes­káptalan több tagja, a zarán­do­kokat elkísérő lel­ki­­pásztorok és teo­lógiai hallgatók. A szentmise zenei szolgá­la­tában közre­mű­ködött a helyi kó­rus, valamint a szatmárnémeti Zárdatemplom énekkara. Excellenciás Böcskei László nagyváradi me­gyés püspök Szent István király koronájának és országának a Szűz­anya oltalmába való fel­aján­lását húzta alá, ennek a törté­nel­mileg is meghatározó tettének időszerű üzenetét állította a kö­zéppontba.

„A nagyváradi egy­házmegyének nincs olyan kiemel­kedő kegyhelye, mint Mária­radna. Van azonban egy hely, amely a mai napig őrzi Szent István em­lékét. Ez a telelepülés Szentjobb, ahol ezernyolcvanhá­romban Szent László király alapított monostort.

Ma a Szent Jobb he­lyén a Brünni Fekete Madonna kegyképének felújított má­solata áll, ide zarándokolnak a nagy­vá­radi és érmelléki hívek. Szent István felajánlása által a bizton­ságot, a megújulást és a hitet akarta biztosítani népe számára. Ugyanak­kor utat és irányt sza­bott, hogy hitével a nép jel legyen ebben a világban” fogalmazott Excellenciás Böcskei László me­gyés püspök.

A szentmise a pápai himnusz és nemzeti imánk akkordjaival zárult. A zarándoklat a közös hit, anyanyelv és kultúra megtartó és összefogó erejéről tanúskodott.

A temesvári hetiujszo.ro cikke alapján.