Temesvári Magyar Napok- folytatás következik!

temesvari-magyar-napok-2016A Temes­vári Magyar Napok szervezői sajtótájékoztatón értékelték a rendezvényt. Tamás Péter, Magyarország te­mesvári tiszteletbeli konzulja, a rendezvénysorozatot szervező Várbástya Egyesület elnöke, kiemelte a széleskörő helyi, országos és magyar­or­szági intézmények, civil szerve­zetek, intézmények, gazdasági szereplők együttműködését. Köszönetét fejezte ki a a Bethlen Gábor Alapnak, a bu­karesti Et­nikumközi  Kapcso­la­tok Hivata­lá­nak, a helyi intéz­ményeknek, közületeknek, vál­lal­kozóknak és önkénteseknek. Támogatá­sukkal sikerült meg­valósítani a mintegy 45.000 euró költségvetésű rendezvény­soro­zatot. Tamás Péter fontosnak tartotta kiemelni a temesvári önkormányzattal való együttműködést, illetve azt, hogy a rendezvénnyel

„sikerült a magyarság értékeit felmutatni minden érdeklődő­nek, és a helyi magyar közösség számára is az összefogó, meg­tartó és erős közösség üzenetét tolmácsolnunk.”

Nt. Gazda István lelkipásztor, az egyesület ve­zetőségi tagja kifejezte örömét, hogy az ökumenia jegyében a tör­ténelmi ma­gyar egyházakkal kö­zösen tartottak nyi­tó isten­tisz­teletet, melyen többszázan vettek részt. A továbbiakban Valdman Kinga kiemelte:

a rendezvényen 54 különálló prog­ram zajlott, 40 kézműves állította ki termékeit, 12 te­mesvári civil szervezet mu­tatkozott be. 5000 személy vett részt a Republic koncerten, a két nap alatt több mint 20.000 sze­mély látogatta meg a kéz­mű­ve­sek sétányát. 

Kása Zsolt, az egyesült alelnöke ismertette, hogy a közeledő 1956-os forrada­lom 60. évfordulója alkalmából Temesváron ünnpei rendezvényekre kerül sor.

Találkozzunk a 2017-es Temesvári Magyar Napokon!